กนกกานต์ แก้วนุช

.

กนกกานต์
แก้วนุช
ผู้ช่วยอธิบการบดีกิจการนานาชาติ
จังหวัด
โทรศัพท์ 27273184

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิบการบดีกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยบอร์นเมาธ์ สหราชอาณาจักร เธอดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่ NIDA และ อาจารย์พิเศษสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (นานาชาติ) วิชา “การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”