กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

.

กังสดาล
เชาว์วัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 25613480

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล มีความเชี่ยวชาญด้านปัญหาวัฒนธรรมและสังคม สังคมวิทยาชนบท พื้นฐานด้านสังคมวัฒนธรรมทางสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และปฏิบัติการวิจัยเพื่อการบริหารการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายหัวข้อ “McDonaldization and Social Change” และ “Planned Change” ในวิชา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Change)” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ดำเนินโครงการการจัดการป่าชุมชนการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองการดำรงชีพของเกษตรกรการบริหารงาน รวมถึงมีผลงานวิจัยที่สำคัญเผยแพร่เช่น เรื่อง Ecosystems, Societies, Consilience, and the Precautionary Principle: Development of an assessment method of the societal cost for best fishing practices and efficient public policies. (A research project of the European Sixth framework Program, International research in cooperation area, การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร, การวิจัยชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร ฯ