ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน

.

ขวัญจิต
ศศิวงศาโรจน์
รองศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 28002308
อีเมล์ kwan7chit@yahoo.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณขวัญจิต เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวิจัยข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม ที่แตกต่างระหว่างกลุ่มคนกระแสหลักและชนกลุ่มน้อยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาพและ สุขภาวะ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการวิจัยกับกลุ่มต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ อาทิ กลุ่มศาสนา (กลุ่มชาวพุทธและมุสลิม) ชาวเขา (กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลิซู มอญ และไทลื้อ) และผู้ย้ายถิ่น เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพ ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ และสุขภาวะ ในระยะหลังแนวความสนใจด้านการวิจัย ได้ขยายไปสู่การบูรณาการทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ย้ายถิ่น ในประเทศปลายทาง และการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการรองรับสังคมสูงอายุ