จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

.

จันทร์จรัส
เรี่ยวเดชะ
รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จังหวัด
โทรศัพท์ 022788219
อีเมล์ chancharat@trf.or.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์ มีผลงานในด้านการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัย งานวิจัยท้องถิ่น งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีงานวิจัยที่เผยแพร่เช่น การสร้างความเข้มแข็งของกลไกพัฒนาพื้นที่ด้วยพลังของเครือข่ายและความรู้งานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว – การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการพัฒนาระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว งานวิจัยในเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ข้าวในการปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูงภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย รวมถึงโครงการวิจัยการพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน การแปรรูปข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวเป็นขนมปัง ซาลาเปา เต้าฮวย ชาข้าวคั่ว สาโท หรือโยเกิร์ตจากข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีต้นสูงหรือเตี้ยหรือเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียว