จุฑาพร สันตยากร

.

จุฑาพร
สันตยากร
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 055968629

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

อาจารย์จุฑาพร สันตยากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาเกี่ยวกับนโยบายสังคมที่มหาวิทยาลัยบริสเทิล ภูมิหลังของอาจารย์จุฑาพร เคยทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขภายใต้กรมควบคุมโรคความเชี่ยวชาญของอาจารย์จุฑาพรจะเกี่ยวกับด้านนโยบายการรักษาความปลอดภัย สุขภาพและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพการตรวจสอบผลกระทบของการร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนและการป้องกันโรคติดเชื่อและยังได้วิจัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสุขภาพของผู้คนที่พักอาศัยตามชายแดนและสุขภาพของแรงงานข้ามชาติภายในอาเซียนด้วยปัจจุบันได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากและการบริการด้านการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ