ซอทอง บรรจงสวัสดิ์

.

ซอทอง
บรรจงสวัสดิ์
อาจารย์และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 055962035
อีเมล์ sorthong@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทMaster 2, Sciences du langage (Sémiologie générale) Université Paris Descartes (Paris V), France ปริญญาโทอ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก Doctorat, Sciences du langage (Semiologie) Universite Paris Descartes (Paris V), France อบรม 1. 17 ธันวาคม 2550 ถึง 21 ธันวาคม 2550 ภาษาฝรั่งเศสด้านการแพทย์ หน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. 10 ธันวาคม 2550 ถึง 14 ธันวาคม 2550 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย หน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. 14 พฤษภาคม 2550 ถึง 25 พฤษภาคม 2550 การสอนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง หน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร