ฐิติรัตน์ ชุ่มเชื้อ

.

ฐิติรัตน์
ชุ่มเชื้อ
ครูและผู้ดูแลศูนย์ฯ
จังหวัด
โทรศัพท์ 0813876568
อีเมล์ chumchua.t@gmail.com
ไอดีไลน์ yunnyinn

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

นางสาวฐิติรัตน์ ชุ่มเชื้อ ทำงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวสตรีที่ขาดโอกาสในตำแหน่งของครูผู้สอน พี่เลี้ยงการพัฒนา โดยทำหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท รวมทั้งการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มหัตถกรรม ในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะการใช้ การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน ของกลุ่มคนด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มเยาวสตรีชนเผ่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มหัตถกรรม ฯลฯ