ทวิดา กมลเวช

.

ทวิดา
กมลเวช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 026132304
อีเมล์ tavida_polsc@yahoo.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ วิชาที่สอนและความสนใจในการวิจัย : การบริหารการจัดการภัยพิบัติ, ความซับซ้อนและเครือข่ายสังคมในการบริหารสาธารณะ, การออกแบบและการประเมินนโยบายสาธารณะ, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การวางแผนองค์การและการบริหารกลยุทธ์ จบการศึกษาด้านการบริหารสาธารณะและนโยบาย University of Pittsburgh, USA มีความสนใจทางวิชาการ : การบริหารการจัดการภัยพิบัติ เครือข่ายสังคมในการบริหารสาธารณะ เขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น, สถาบันพระปกเกล้า, 2554.