ทองทิพ รัตนะรัต

.

ทองทิพ
รัตนะรัต
กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 22788500
อีเมล์ ktr@ptit.org

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี และเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยประสบการณ์ซึ่งได้ทำงานด้านข้อมูล วิชาการ การศึกษาวิจัยด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง และด้วยท่านตระหนักว่า คน และ ข้อมูล คือปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนากิจการปิโตรเลียมของไทยให้ไปถึงขั้นที่พึ่งพาตนเองได้ ท่านจึงเป็นผู้บุกเบิกเพื่อวางรากฐานการจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การพัฒนาบุคลากรด้านประเทศไทยขึ้นอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยท่านเป็นบุคคลแรกที่รวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านปิโตรเลียมของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร หนังสือปิโตรเลียมเมืองสยาม ก็เป็นผลงานหนึ่งของท่านเมื่อสิบปีก่อน