นนทยา อิทธิชินบัญชร

.

นนทยา
อิทธิชินบัญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 045643600
อีเมล์ info@sskru.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร. นนทยา อิทธิชินบัญชร เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้ทำงานและงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในหลายด้านเช่น การศึกษาวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีต่อการคงอยู่ของเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำโขงในเขตพื้นที่เชียงคานถึงโขงเจียมและการศึกษาศักยภาพเส้นทางและมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม- มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมถึงได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ