นฤมล อรุโณทัย

.

นฤมล
อรุโณทัย
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 22187376

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร. นฤมล อรุโณทัย มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา มานุษยวิทยาชนเผ่า ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศชาติพันธุ์ ศึกษาเกี่ยวกับมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐฯและ Ph.D. มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐฯ โดยมีการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาหลายเรื่องเช่น การศึกษาแนวทางขยายผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม:บทเรียนจากป่าตะวันตกชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / การศึกษาแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในประเทศไทย มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีผลงานที่ตีพิมพ์ในหลายสถาบันคือ เทคนิควิธีที่ใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมร่วมเขียนกับ Dr. Kirsten Ewers Anderson รวมถึงร่วมจัดเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (กรมอุทยานฯผ่านสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์