นันทิยา ดวงภุมเมศ

.

นันทิยา
ดวงภุมเมศ
รองศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 28002308
อีเมล์ nuntiya.dou@mahidol.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารยประจำ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานวิชาการในดานการศึกษาผูรับสาร ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับสื่อภาพลักษณองคกร และการสื่อสารสุขภาพโดยเฉพาะมีผลงานวิจัยในประเด็น การรูเทาทันสื่อ การวิเคราะหภาพลักษณองคกรความเชื่อถือ และไววางใจของผูชมโทรทัศนการสรางตัวชี้วัดคุณภาพรายการ สื่อสาธารณะ การสื่อสารสุขภาพ และการจัดการขอมูลสุขภาพ ในชวง 5 ปที่ผานมา ไดขยายความสนใจในการวิจัยไปสูประเด็น การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ในบริบทการสอนภาษาอังกฤษ สมรรถนะทางวัฒนธรรมในการใหบริการ สุขภาพแรงงานตางชาติ วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย เพื่อรองรับความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเปนผูอานประเมิน บทความใหกับวารสารของไทยและนานาชาติ รวมถึงเปน guest editor ใหกับ Journal of Asian Critical Education