นิศากร โฆษิตรัตน์

.

นิศากร
โฆษิตรัตน์
คณะกรรมการ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 25033333

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการบริหารสิ่งแวดล้อมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศได้แก่ หลักสูตร Biogas Technology, China และหลักสูตร Environmental Engineering, APO (Japan) มีความสนใจและมีผลงานการศึกษาวิจัย ด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมระยะยาว จัดทำโครงการภาคสนามหลายโครงการกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆเช่นภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือหลักการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก