บุหงา ชัยสุวรรณ

.

บุหงา
ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
จังหวัด
โทรศัพท์ 7273693

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก นศ.ด. (การสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 ระดับปริญญาโท ด้านหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2008 และ นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 ระดับปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 มีความเชี่ยวชาญทางงานวิจัยด้านทฤษฎี และกลยุทธ์การสื่อสาร ทฤษฎี และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวางแผนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร การโฆษณากับสังคม จริยธรรมของการโฆษณา จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ