ประทุม ฤกษ์กลาง

.

ประทุม
ฤกษ์กลาง
อาจารย์ประจำ
จังหวัด
โทรศัพท์ 7273758

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีความเชี่ยวชาญทางงานวิจัยด้านการสื่อสาร การสื่อสารการเมือง การวิจัยการสื่อสาร การวิจัยการประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ สื่อสารพุทธศาสนา มีหนังสือและวารสารทางวิชาการ ดังนี้ การสื่อสารภายในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หน้า 45-59. Bu Academic Review. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545. Family Communication Patterns and Exposure of Bangkok Juveniles to Mass Media.pp.30-36. Media Asia. Volume 15 number 1 1988. พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย. หน้า 69-84. Bu Academic Review. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Buddhist Communication for Peace and Happiness of Mankind: The Future Trend in Human Communication. ที่ Hawaii สหรัฐอเมริกา ปี 2007. นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมนานาชาติ spices 2008 ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย หัวข้อเรื่อง Selective Exposure, Uses, and Need about Buddhism Information Among Thai Buddhists. August, 2008. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลการฝึกสมาธิของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา 28 เมษายน 2553