พรทิพย์ เย็นจะบก

.

พรทิพย์
เย็นจะบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 25795566
อีเมล์ fhumpoy@ku.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจบการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานด้านการใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กในการสร้างเสริมชุมชนไทยให้เข็มแข็งตามกรอบแนวคิด MIL รวมถึงโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย และโครงการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และการนำเสนอผลงานนานาชาติเรื่อง การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทยของนักศึกษาจีน:กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง