พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก

.

พันธ์ทิพย์
กล่อมเจ๊ก
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 55962755

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ ปีพ.ศ.2535 ระดับปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ.2540 และระดับปริญญาเอก Ph.D Environmental Technology ปีพ.ศ.2548 มีความเชี่ยวชาญด้านบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการประเมินการปนเปื้อนมลสารของสิ่งแวดล้อม งานวิจัยที่เผยแพร่ 1) Klomjek, P. and Nitisoravut, S. (2002). Effect of salt concentration on treatment performance of constructed wetland; paper presented in the Proceeding of Regional Symposium on Environment and Natural Resources, Kuala Lumpur, Malaysia, 10-11th April 2002. 2) Klomjek, P. and Nitisoravut, S. (2005). Constructed treatment wetland: A study of eight plant species. Chemosphere, 58, pp. 585-593. และ 3) Nitisoravut, S. and Klomjek, P. (2005). Inhibition kinetic of salt-affected wetland for municipal wastewater treatment. Water Research, 39, pp. 4413-4419.