ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์

.

ภนิตดา
เชนรัชชสิทธิ์
อาจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 55962710

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท MS. and Ph.D.(Environmental Sciences) Rutgers University (New Brunswick), USA และปริญญาเอก Ph.D. Environmental Science: Pollution and Prevention Control, Rutgers University (New Brunswick) USA. และ Post Doctorate (Environmental Risk Assessment) Harvard University, USA มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ ด้านสุขภาพของมนุษย์และการสัมผัส มลพิษสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู