รัตนา ตั้งวงศ์กิจ

.

รัตนา
ตั้งวงศ์กิจ
รองศาสตราจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 3431885

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D.(Agricultural Systems and Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand, 2006. ระดับปริญญาโท M.S. (Farm Machinery), Asian Institute of Technology, Thailand, 1989. และระดับปริญญาตรี B.S. (Agriculture), Kasetsart University, Thailand, 1983. ประวัติการทำงานของ รศ.ดร.รัตนา ก.ค. 2558-มิ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ก.ค. 2554-มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และมิ.ย. 2550-มิ.ย. 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและบุคคล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาที่เชี่ยวชาญ คือ เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ รศ.ดร.รัตนา มีการประชุมระดับนานาชาติ ดังนี้ 1) "Drip Irrigation Powered by Solar Cell for Dry Rainfed and No Electricity Area", International Conference and Utility Exhibition 2014 (ICUE 2014)On Green Energy for Sustainable Development, 19 – 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี