วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

.

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ศึกษาระดับปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณทิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master of Business Administration (Certificate in Computer Information System), New Hampshire College (Southern New Hampshire University), NH, USA ระดับปริญญาเอก Doctor of Technology Science, Asian Institute of Technology (AIT), Phatumtani, Thailand ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี