วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์

.

วรางคณา
จุติดำรงค์พันธ์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 074286844
อีเมล์ warangkana.j@psu.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร. วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ จบการศึกษาPh.D., Civil and Environmental System Engineering Konkuk University, Republic of Korea. ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปริญญาเอก) การบริหารหลักสูตรระบบพลังงานที่ยั่งยืน (หลักสูตรปริญญาโท)และประสานงานการประชุมระดมสมองวางแผนนโยบายท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหาดใหญ่ รวมถึงเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย Department of Civil and Environmental Engineering, Konkuk University, Republic of Korea. ซึ่งมีงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่น Model สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการยั่งยืนป่าชายเลนจัดการป่าไม้ในภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย, การรับรู้และการสื่อสารความเสี่ยงของน้ำท่วม: บทเรียนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยของวารสารการวิจัย และเข้าร่วมงานทางวิชาการของการประชุมแห่งชาติเกี่ยวกับ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา