ศศิวิมล แสวงผล

.

ศศิวิมล
แสวงผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 22015232
อีเมล์ sasivimon.swa@mahidol.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ M.S. (Horticulture) University of Florida, U.S.A. มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางพฤษศาสตร์ molecular systematics, plant evolution, economic botany, ethnobotany, botany education รวมถึงานวิจัยทางด้านพฤษศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็นวิทยากรทางด้านนวัตกรรมทางพฤษศาสตร์เช่น โครงการ “การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมกล้วยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” / ผลิตภัณฑ์กล้ววยแปรรูปภายใต้แบรนด์ Innovative House และได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จากงานวิจัยกรีนไฮเปอร์มาร์ท สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ตฉบับคอมพิวเตอร์ และรายการที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์เช่น งานวิจัยกล้วยกล้วย, กล้วยไทย ไปตลาดโลก มาเรียนรู้เรื่องกล้วยๆ กับนักวิทย์ฯ ม.มหิดล เป็นต้น