สมใจ ศิริโภค

.

สมใจ
ศิริโภค
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 26495000

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ. สมใจ ศิริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการหมักชีวภาพ, ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และได้รับทุนจากประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาเกี่ยวกับ JICA “Practice of Science Education” และ “Biotechnology Utilizing Higher Plants and Microorganisms” และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหลายเรื่องเช่น การศึกษาเรื่อง “Professional Academic Development, University Social Enterprise, and Student Entrepreneurship in the U.K.” ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ และการศึกษาเรื่อง General Education, into the 21st Century Japan ณ Osaka U., Kyoto U.,Shizuoka U., International Christian U., U. of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด SECI Model ของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เป็นผู้ดำเนินการในการร่วมจัดงานระดับประเทศและนานาชาติเช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน,จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีงานวิชาการด้านการเขียนและเผยแพร่อีกมากมาย