สุธีรา จำลองศุภลักษณ์

.

สุธีรา
จำลองศุภลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลิร์นนิ่งมีเดีย
จังหวัด
โทรศัพท์ 955463965
อีเมล์ suteerac@loxley.co.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เลิร์นนิ่งมีเดีย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานฝ่ายเลิร์นนิ่งมีเดียและบริหารงานชมรมโอพีพีวาย OPPY CLUB BY LOXLEY ซึ่งเป็นชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการใช้งาน ICT และพัฒนาหลักสูตร Train-the-Trainer สุธีราจบการศึกษาในสาขา Media Technology จาก University of Wisconsin and Certificate of Video / Television Production Columbia Academy of Radio, Television and Recording Arts, Vancouver, British Columbia, Canada. มีผลงานที่โดดเด่นเช่น วิทยากรพิเศษในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT , โครงการ “จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” การพัฒนาหลักสูตร Network Basicsในรูปแบบ e-Learning บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Online Marketing Techniques and Showcases” (Entrepreneurial Marketing) รวมถึงด้านงานเขียนเช่น คอลัมน์ “เกร็ดความรู้จากคุณครู” เว็บไซต์ของชมรม OPPY (ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คเรื่อง “คุณหญิงชัชนีชวนผู้สูงวัยเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ยาก” คอลัมน์ “Cyber Guide: Step by Step” ในนิตยสาร Internet Monthly Magazine