สุภัทรา นาคะผิว

.

สุภัทรา
นาคะผิว
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
จังหวัด
โทรศัพท์ 021715135
อีเมล์ far@aidsrightsthailand.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 8 เมษายน 2508 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบท (ช้างเผือก) ของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษหลังจากเรียนตั้งใจอยากทำงานพัฒนาจึงสมัครเป็นอาสาสมัครโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมตัดสินใจเลือกทำงานที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี กลุ่มเพื่อนหญิงเพราะอยากใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ หลังครบวาระ 2 ปี ยังทำงานต่อจนกระทั่งเป็นหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรีระหว่างนั้นได้ทำงานกับกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่จึงมีความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นสิทธิมนุษยชนประสบการณ์ที่สำคัญคือเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 1 ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ สภาทนายความ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สป.สช. และประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์สังคม (Ashoka Fello) ประเทศไทย สาขาสิทธิมนุษยชน จาก Ashoka ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2547 และสตรีดีเด่นสาขาพิทักษ์สิทธิสตรี กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสตรีสากลปี พ.ศ.2551