สุภาณี เส็งศรี

.

สุภาณี
เส็งศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จังหวัด
โทรศัพท์ 055962411
อีเมล์ Supanees@nu.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ. ดร. สุภาณี เส็งศรี สอนและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาการใช้สื่อรวมทั้งสื่อใหม่หรือ ICT ปัจจุบันสอนอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จบการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Sengsri, Supanee, “Distance Education”, 4 academic articles in Faculty of Education, Naresuan University; Sengsri, Supanee, “Behaviors of Graduate Student in Distance Learning: A Cas2e Study of Naresuan University” Faculty of Education, Naresuan University; Sengsri, Supanee, “Composition Analysis of Network Instruction” Faculty of Education, Naresuan University; Sengsri, Supanee, “e-Learning Factor in Higher Education” Naresuan University; Sengsri, Supanee, “A In-service Teacher Training Model in Electronic Media Development” Hongkong University; and Sengsri, Supanee, “Thailand : In-service Teacher Training Model in ICT”Madras University.