สุภารัตน์ จูระมงคล

.

สุภารัตน์
จูระมงคล
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน
จังหวัด
โทรศัพท์ 0818313377
อีเมล์ V-Sujura@Microsoft.Com
ไอดีไลน์ 0818313377

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

สุภารัตน์ ปัจจุบันเป็นผู้จัดการการฝ่ายกิจการชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สุภารัตน์ ทำงานให้กับไมโครซอฟท์เป็นเวลา 15 ปี รวม 11 ปีทำกิจการของชุมชน ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, สุภารัตน์ ได้รับการมีส่วนร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศกับองค์กรพัฒนาเอกชนโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพเช่นเดียวกับการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านกลยุทธ์และหน่วยงานภาครัฐในการสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ด้อยโอกาสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุภารัตน์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) – สถาบันบัณฑิตศึกษาภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ