อังคณา นีละไพจิตร

.

อังคณา
นีละไพจิตร
ประธานคณะทำงาน
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 024661033
อีเมล์ angkhana_nee@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณอังคณา นีละไพจิตร เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองประธานในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเคลื่อนไหวสตรี ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตรปัจจุบันเป็นประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพติดตามความคืบหน้าของคดีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คุณอังคณาเกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ปี 2523 จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปี 2555 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สถาบันประปกเกล้าได้พบกับคุณสมชาย นีละไพจิตร ขณะเป็นนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) และสมรสกันมีบุตรด้วยกัน 5 คน ประวัติการทำงาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Working Group on Justice for Peace) กรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการวิสามัญศึกษา สอบสวนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เขียนรายงานประเทศไทยตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Country Reporter ICCPR) กรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัดประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภากรรมการเยียวยาผู้ได้รับ