อาภาพร เอี่ยมอุบล

.

อาภาพร
เอี่ยมอุบล
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 819222462

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

อาภาพร เอี่ยมอุบล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิธีการและการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวอร์วิกสหราชอาณาจักร การศึกษาปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาศาตร์ อาจารย์อาภาพร เอี่ยมอุบลมีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่เช่น เขียนหนังสือตำราเรียนภาษาไทย “SABAI SABAI AN ELEMENTARY THAI COURSE” ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล