เกวลิน ศรีจันทร์

.

เกวลิน
ศรีจันทร์
อาจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 34351893

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

เกวลิน ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชี่ยวชาญด้านสายงานฟิสิกส์ของดิน อาจารย์เกวลินจบการศึกษาระดับปริญญาโท M.S.(Agriculture) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2544 และระดับปริญญาตรี B.S.(Agriculture) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2539 การดำรงตำแหน่งทางคณะคือ เดือนมิถุนายน 2554-2558 รองหัวหน้าฝ่ายบริหารภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เดือนสิงหาคม 2550 – มิถุนายน 2554 รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน งานวิจัยระดับนานาชาติ ปี 2015 "Development of a Depth Sensing Device and a Utility Software for a Dynamic Penetrometer", Modern Applied Science, Volume 9, Issues 13, December 2015, Pages 154-163. งานประชุมระดับชาติ ปี 2558 "การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลากในการไถทำลายชั้นดินดานจากข้อมูลความแข็งของดินตามความลึก", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4, 2 – 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย