เคลือวัลย์ มาลาศรี

.

เคลือวัลย์
มาลาศรี
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 0812577234
อีเมล์ Kruawan98@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

เครือวัลย์ มาลาศรี อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นนักวิจัยโครงการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะกรรมการเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทั้งของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน การพัฒนาสตรีโดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพสตรีการพัฒนากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน การพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักการของการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในส่วนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบระบบฟาร์มแบบอินทรีย์ตามระบบนิเวศ