เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง

.

เยาวนารถ
พันธุ์เพ็ง
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 0816926564
อีเมล์ Yaowanart.245@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อใหม่เพื่อการทำ CSR การทำงานเชิงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสังคม โดยเฉพาะการทำงานกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาพื้นที่ ทำหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ในภาคตะวันออก ในที่นี้ได้แก่ การทำงานร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ การรณณรงค์เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ