เรณู เวชรัชต์พิมล

.

เรณู
เวชรัชต์พิมล
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 0982525344
อีเมล์ renu2498@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นสมาชิกของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทยด้วย มีความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของพื้นที่ปนเปื้อน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสภาพแวดล้อม ดร.เรณูได้รับรางวัลมากมาย เช่น รายงวัล The Nagoya International Orchid Show 94 in Japan; and Silpakon University Alumni Award in 1995.