โสวัตรี ณ ถลาง

.

โสวัตรี
ณ ถลาง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
จังหวัด
โทรศัพท์ 25613480

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลางผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาชนกลุ่มน้อยการอ่านทางมานุษยวิทยาแนวคิดทางวัฒนธรรมในการพัฒนามานุษยวิทยาเมืององค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมถึงได้รับตำแหน่งบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมเช่น การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม, ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน, มิติทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์, การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร, ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงเป็นกรรมการเครือข่ายจัดประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น “โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สมาคมอุดมศึกษาแห่งอาเซียน (สออ.) ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา