พรทิพย์ กลมดี

.

พรทิพย์
กลมดี
ครู
จังหวัด
โทรศัพท์ 0951286890
อีเมล์ gigee.ict@gmail.com
ไอดีไลน์ gigeeonly

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ครูพรทิพย์ กลมดี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียบ้านราวต้นจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทรัพยากรการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกค่อนข้างมีปัญหามาก เพราะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ด้วยความขาดแคลนทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อีกทั้งการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก เธอจึงอาสาที่จะเขียนขอศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจากกระทรวง ICT เพื่อให้นำคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตเข้ามาในโรงเรียน โดยเธออาสาที่จะเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านราวต้นจันทน์ จังหวัดสุโขทัย เธอได้พยายามปรับใช้ ประยยุกต์ใช้ ICT ที่ได้มา ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาระบบ “อินทราเน็ต” ที่แก้ปัญหาความช้าของอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็ทำการขยายผลการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และเพื่อการพัฒนาอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน