.

 

ประวัติส่วนบุคคล

จิตรา วรรณสอน ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เริ่มงานที่บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ eduzones.com เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และการตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์