.

จิตต์ลัดดา
ศักดาภิพาณิชย์
อาจารย์และนักวิจัยประจำหน่วยวิจัยยาง
จังหวัด
โทรศัพท์ 28893116

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย สาขาเคมีและ พอลิเมอร์ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยียาง การวิเคราะห์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง พัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ‘ยางสกิม’ โดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกาวที่ใช้ในการแพทย์ และใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตหมากฝรั่ง ซึ่งนับเป็นกรณีแรกของงานวิจัยในเชิงเทคโนโลยีของโลก ที่นำน้ำยางธรรมชาติไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารได้ จนสามารถคว้ารางวัลรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2548 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม สาขาธุรกิจชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตยางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ำเพื่อการใช้งานในกลุ่มแพ้ยางธรรมชาติรุนแรง ยางสกิมที่เป็นของเสียในอุตสาหกรรมยางได้พัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น เทปกาว โดยเฉพาะใช้ในทางการแพทย์ และใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตหมากฝรั่ง ซึ่งนับเป็นกรณีแรกของงานวิจัยในเชิงเทคโนโลยีของโลก