จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

.

จุฑารัตน์
ชมพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม/บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
โทรศัพท์ 27273127
อีเมล์ pat_env@yahoo.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สังคมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ซึ่งจบการศึกษาปริญญาเอก ทางด้านปรัชญาในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย (สหราชอาณาจักร) ทั้งนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวิทยากรและผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) CSR-DIW มีผลงานที่เผยแพร่เช่น (1)Public Participation in Environmental Management in Constitutional and Legal Frameworks (American Journal of Applied Science) (2) Evaluating Public Participation Process in Development Projects in Thailand: A Case Study of the HinKrut Power Plant Project (American Journal of Applied Science) (3) Public Participation in planning the coal-fired power plant projects in Thailand