จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

.

จูอะดี
พงศ์มณีรัตน์
รองอธิบดีกรมประมง
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 022801745
อีเมล์ jpongmaneerat@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง รวมถึงรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก Aquatic Biosciences, Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสัตว์น้ำ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสัตว์น้ำไม่ต่ำกว่า20ปี เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยรวมตัวกัน เพื่อดำเนินการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม ดำเนินการตรวจและติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านการเกษตรและส่งออก