.

อัจฉรา
เพ็งหนู
รองศาสตราจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 74558809

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และการพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงดิน ส่งเสริมการ เจริญเติบโตของพืชและควบคุมศัตรูพืช และนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์แล้ว ยังได้ร่วมทำงานกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ในการบริการความรู้ เผยแพร่การทำการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น การอบรมหลักสูตรผักไฮโดรโปนิกส์และวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่หนูทำได้ อบรมเชิงปฏิบัติการปัญหาและการป้องกันรารากขาวในยางพารา และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี โดยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงได้รับรางวัลนวัตกรรมและผลงานดีเด่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus megaterium สำหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว ในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกด้วย