.

กรรณิการ์
วงษ์พานิชย์
จังหวัด

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) ระดับปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) และระดับปริญญาเอก Ph.D. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) มีความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร