.

ภิญญารัตน์
กงประโคน
อาจารย์
จังหวัด

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา อาภากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้าน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความตกลงร่วมมือของทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเคยได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ในวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงมีผลงานที่สำคัญเช่น การวิเคราะห์โครงสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนภาษาอังกฤษ โครงการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหัวข้อ“เทคนิคการทำวิจัยด้านการสอนภาษาต่างประเทศ” และเป็นบรรณาธิการของ The 2nd International Conference on Language and Communication Proceedings. The 4th International Conference on Language and Communication Proceedings.