.

หทัยรัตน์
โชคทวีพาณิชย์
อาจารย์
จังหวัด

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ดร.หทัยรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเกษตร ปริญญาโทสาขาการเกษตร และปริญญาเอก สาขาระบบนิเวศน์และวิวัฒนาการของชีวภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ ผลงานวิจัยของเธอมี การลดความเสียหายของรถที่ต้องแล่นลุยน้ำ (พ.ศ. 2535) การจัดกลุ่มพืชสกุลขมิ้น (วงศ์ขิง) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและรูปแบบไอโซไซม์ (2544) การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร (2550) การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร (2552)