เกศริน กันทะวงศ์

.

เกศริน
กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 816737069
อีเมล์ gessarin.gunthawong@giz.de
ไอดีไลน์ igess14

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

เกศรินเป็นเจ้าหน้าประจำโครงการ Transport and Climate Change ของ GIZ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโตเกียวด้าน Urban Engineering ในปี 2548 เกศรินมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี และเข้าร่วมในโครงการที่หลากหลายทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การจัดการน้ำ และการพัฒนาระบบขนส่งร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจุบันเกศรินทำงานด้านการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ด้านการขนส่งของประเทศไทยและทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวกับการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย