เข้าร่วมกับฐานข้อมูล

*ณ ปัจจุบัน เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงการแปลภาษาไทยในเว็ปไซต์ คุณสามารถเช็คข้อมูลข้อมูลภาษาไทยในเว็ปไซต์ในคราวต่อไป*

ประสมโรงฐานข้อมูลสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ท่านเป็นสตรีไทย? ท่านทราบเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์อาเซียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม? ขอกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและประสมรง Women Make the News – Thailand ฐานข้อมูลออนไลน์สตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเสนอนักข่าวซึ่งการสร้างโดย UNESCO และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช วัตถุประสงค์ • เพื่อเสนอนักข่าว รวมทั้งสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลของสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ • เพื่อส่งเสริมการใช้ และการเข้าถึงสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ไม่แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณเหมาะสมกับโครงการนี้ไหม? นี่เกณฑ์ของโครงการของเรามี
• “ผู้เชี่ยวชาญ” ในฐานข้อมูเรามีความหมายว่า นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กาหนดนโยบาย แต่ยังผู้สนับสนุน ผู้นาชุมชน ฯลฯ ทรัพยากรที่มีคุณค่าใด ๆ สาหรับสื่อ • สมาชิกฐานข้อมูลมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในหรือออกประเทศไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กหรือจัดตั้งขึ้น • สมาชิกฐานข้อมูลมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เฉพาะในหนึ่งในสาขา ◦ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม ◦ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์อาเซียน ◦ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม โดยการเสนอแบบฟอร์มนี้ ท่านเจ้ายินยอมให้ว่าท่านอ่านและรู้ความเงื่อนไขด้านล่างและตกลงกับการเงื่อนไขนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าโดย UNESCO และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ข้าพเจ้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ wmnthailand@unesco.org.

Add new
Suggest a new expertise category if you do not see your field of expertise above.
or Add จังหวัด